Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2009-11-27

Ruszył konkurs "ZDROWA GMINA"


Rocznie w Polsce 14 000 kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi -  5000 z nich umiera, podobnie 50% umiera z 3 500 chorujących na raka szyjki macicy. Na raka jelita grubego zachorowuje ponad 14 000 Polaków - a odnotowuje się ponad 9 000 zgonów. Część z tych osób nigdy nie zgłosiła się na badania przesiewowe, albo zrobiła to zbyt późno. By zmienić te statystyki Polska Unia Onkologii organizuje konkurs Zdrowa Gmina. 23 listopada odbyła się jego uroczysta inauguracja.

Celem konkursu jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych - organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN) na terenie województwa mazowieckiego.

"Zainteresowanie bezpłatnymi badaniami przesiewowymi w Polsce wciąż jest niewielkie. Mimo wysyłanych imiennych zaproszeń mała liczba kobiet zgłasza się na mammografię, czy cytologię. W zeszłym roku na Mazowszu było to odpowiednio 23,62% i 18,10% . Podobnie jest z kolonoskopią - w 2008 roku zgłaszalność kształtowała się na poziomie 28,5% - 41% . Polacy nie doceniają roli profilaktyki. Dlatego należy zrobić wszystko, by zmienić to nastawienie. Profilaktyka chorób nowotworowych ma kluczowe znaczenie, gdyż pozwala na uratowanie życia wielu ludzi. Stąd też tak niezwykle ważne jest uświadomienie społeczeństwu jej roli i podjęcie działań aktywizacyjnych mających na celu zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania skryningowe" - mówi dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. Jednym z zadań władz samorządowych jest troska o zdrowie mieszkańców. "Organizując ten konkurs chcemy zmobilizować lokalne władze do podejmowania regionalnych inicjatyw prozdrowotnych. Dodatkowo w tym celu przygotowaliśmy pakiet narzędzi edukacyjnych: ulotki, plakaty oraz stronę internetową www.konkurszdrowagmina.pl, które mają pomóc w realizacji tych działań" - dodaje dr Meder.

Konkurs Zdrowa Gmina skierowany jest do przedstawicieli władz samorządowych województwa mazowieckiego. Zadaniem gmin w pierwszym etapie jest przeprowadzenie działań propagujących prewencję chorób nowotworowych, takich jak: rak piersi, rak szyjki macicy i rak jelita grubego, tak, aby zmobilizować jak największą liczbę mieszkańców do wykonania badań skryningowych.

23 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja konkursu, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich gmin z województwa mazowieckiego. Na temat aktualnej sytuacji w zakresie profilaktyki nowotworowej w Polsce wypowiedzą się eksperci
z tej dziedziny, m.in.: dr n. med. Jerzy Giermek - kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,
dr n. med. Marcin Przybylski z Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, dr n. med. Andrzej Bielasik
z Kliniki Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk promujących profilaktykę nowotworową nie tylko w Polsce, ale za granicą. Dr Ahti Anttila, dyrektor Fińskiego Instytutu ds. Badań Skryningowych  (Chief of Research at the Finnish Mass Screening Registry) przedstawił model programu skryningowego w Finlandii, który jest wzorcowym modelem dla Europy. W latach 60 w Finlandii i w Polsce zagrożenie nowotworami było na podobnym poziomie. Po wprowadzeniu w Finlandii populacyjnego programu badań cytologicznych umieralność na ten nowotwór spadła o 80% .

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2010 r. analizie podlegać będą statystyki udziału w badaniach przesiewowych. Gminy, które odnotują największy wzrost procentowy przejdą do drugiego etapu. Następnie ich zadaniem będzie przygotowanie opisów projektów działań promujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem nagrody głównej, tj. 100 000 PLN. Z nadesłanych zgłoszeń Jury wyłoni 10 laureatów, spośród których tytuł ZDROWEJ GMINY otrzymają trzy najlepsze.

"Wierzymy, że ten konkurs zmobilizuje gminy do podjęcia działań, które wpłyną na zdrowie lokalnych społeczności, a tym samym na zmniejszenie się statystyk zachorowalności
i umieralności z powodu nowotworów na Mazowszu, a w przyszłości w całej Polsce"
- uzupełnia dr Meder.

Nagrodą w konkursie Zdrowa Gmina są czeki o łącznej wartości 175 000 PLN. Pierwsze miejsce otrzyma 100 000 PLN, drugie 50 000 PLN, a trzecie 25 000 PLN.

Konkurs Zdrowa Gmina jest pilotażowo przeprowadzany na Mazowszu. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie konkursu na inne województwa i całą Polskę.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Maria Kaczyńska, Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Fundacja "Promocja Zdrowia".

Do 15 grudnia wszystkie gminy z województwa mazowieckiego będą mogły zgłaszać się do udziału w konkursie Zdrowa Gmina. Więcej informacji na ten temat na stronie www.konkurszdrowagmina.pl oraz pod adresem email: konkurs@konkurszdrowagmina.pl lub pod numerem telefonu: 22 898 28 63.

Polska Unia Onkologii
Polska Unia Onkologii to pozarządowa organizacja pożytku publicznego. Podejmuje działania wspierające zwalczanie chorób nowotworowych; m.in. zrzesza lekarzy onkologów oraz wszystkich wspierających idee walki a rakiem, organizuje kursy specjalizacyjne, warsztaty, konferencje oraz edukacyjne, społeczne kampanie medialne.

Głównym celem Polskiej Unii Onkologii jest prowadzenie działań na rzecz realizacji ustawy
o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, która weszła w życie
w dn. 1 lipca 2005 r. dzięki pięcioletnim staraniom PUO.
Kolejne cele Unii to:

  • Dążenie do zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory powszechnej dostępności do świadczeń medycznych na poziomie zgodnym ze standardami zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia, Unię Europejską, krajowe i zagraniczne towarzystwa naukowe a także zgodnie
    z założeniami Paryskiej Karty Walki z Rakiem (uchwalonej podczas Światowego Szczytu Walki
    z Rakiem w Paryżu; 3 - 4 luty 2000 r.).
  • Promowanie i wdrażanie standardów, profilaktyki i opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, europejskich standardów nauczania onkologii w akademiach medycznych i na studiach podyplomowych oraz tworzenia warunków do prowadzenia badań naukowych.
  • Dążenie do zniesienia limitów świadczeń zapewnianych przez referencyjne, wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne.
  • Dążenie do ujednolicenia programów nauczania onkologii we wszystkich akademiach medycznych oraz we wszystkich zawodach medycznych związanych z opieką nad chorymi na nowotwory złośliwe.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Dorota Jasińska
Polska Unia Onkologii
djasinska.puo@coi.waw.pl
tel. (22) 643 47 10

Izabela Sałamacha
Hill and Knowlton
izabela.salamacha@hillandknowlton.pl
tel. (22) 646 22 02 lub 0 609 90 04 92

Monika Zalewska
Hill and Knowlton
monika.zalewska@hillandknowlton.pl
tel. (22) 646 22 02 lub 0 609 52 00 87